Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи, 2021, № 3(56) Т.2.
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2

Зміст

Чиханцова О. А.
[Життєстійкість людей з інвалідністю в процесі соціальної реабілітації]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-5-14

5-14

Родченкова І. В.
[Соціально-психологічні особливості взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій та самоактуалізації працівників сфери управління]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-15-25

15-25

Тягур Л. М.
[Особливості самоактуалізації викладачів закладів фахової передвищої освіти з різними рівнями психологічної безпеки освітнього середовища]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-26-41

26-41

Гоян І. М.
[Специфіка самоорганізації молоді: соціально-психологічний аспект]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-42-53

42-53

Семиліт М. В.
[Закономірності групової динаміки та їх використання у психологічному захисті особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-54-63

54-63

Білоусенко М. В.
[Патогенез та лікування неврозів: нові можливості Моріта-терапії]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-64-76

64-76

Блінов О. А.
[Особливості прояву бойового стресу і посттравматичних стресових розладів у різних категорій військовослужбовців]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-77-88

77-88

Бойко-Бузиль Ю. Ю.
[Професійно-психологічна компетентністість як індикатор професіогенезу фахівця системи МВС]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-89-100

89-100

Бохонкова Ю. О., Пелешенко О. В., Сербін Ю. В., Леліва В. С.
[Проблема залежності від соціальних мереж як сучасного виду соціальних відносин в юнацькому віці]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-101-112

101-112

Бохонкова Ю. О., Лосієвська О. Г., Хунов Ю. А., Сербін Ю. В., Кобиляцька М. В.
[Стратегії поведінки особистості в конфліктних ситуаціях]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-113-121

113-121

Бочелюк В. Й., Панов М. С.
[Психокорекція розладів аустичного спектру: історичний аспект]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-122-135

122-135

Варварук Х. П.
[Структура конфліктологічної компетентності педагога]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-136-148

136-148

Волченко Л. П.
[Емпіричні виміри уявлень дівчат і юнаків про соціальні конфлікти в українському суспільстві]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-149-158

149-158

Гарькавець С. О.
[Проблема психологічного втручання у соціальне насилля: виміри школи та родини]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-159-168

159-168

Корнієнко В. В.
[Концептуалізація вивчення проблеми соціально-психологічних основ розвитку реабілітаційного потенціалу особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-169-179

169-179

Марійчин А. А.
[Структурно-функціональні взаємозв’язки між складовими комунікативної компетентності спортсменів-гірськолижників]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-180-194

180-194

Мілорадова Н. Е.
[Загальна характеристика феноменів домашнього насильства]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-195-207

195-207

Пілецька Л. С.
[Асертивна поведінка як чинник реабілітаційного потенціалу особистості та проєктування майбутнього]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-208-215

208-215

Пілецький В. С.
[Акмеологічна модель професійної діяльності практичного психолога]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-216-226

216-226

Сашуріна О. Ю.
[Психологічні ресурси особистості працівників Національної поліції України в контексті ефективності професійної діяльності]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-227-239

227-239

Слурденко Д. О.
[Травматичність досвіду, як умова розбудови і реалізації здатності до самоврядування військовослужбовців НГУ]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-240-254

240-254

Талдонова Л. О.
[Виховання духовної особистості в навчальному процессі сучасної школи]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-255-265

255-265

Танасійчук В. І.
[Особливості регулятивно-поведінкового компоненту лідерської позиції фахівців соціальних служб]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-266-279

266-279

Турбан В. В.
[Культурний контекст психології особистості: постановка проблеми]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-280-289

280-289

Турбан В. В.
[Психологічна картина світу: час, простір та життєдіяльність особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-290-299

290-299

Худавердова А. О.
[Соціально-психологічні уявлення військовослужбовців про злочин і злочинця]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-300-310

300-310

Чудакова В. П.
[Науково-методичного забезпечення і особливості реалізації "Психолого-організаційної технології формування компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності організацій"]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-311-325

311-325

Швець Д. В., Расторгуєва Н. О.
[Права людини та підготовка поліцейського в аспекті формування особистості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-326-342

326-342

Шевченко В. В.
[Методологія емпіричного дослідження професійно-психологічної компетентності військовослужбовців Національної гвардії України]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-343-353

343-353

Яремко Р. Я.
[Дослідження професійної мотивації майбутніх рятувальників]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-354-362

354-362

Яремчук В. В.
[Емпіричне дослідження рольових очікувань подружніх пар]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-363-376

363-376

Глушко Л. Ф.
[Переживання особистісної кризи в процесі формування професійної ідентичності у віці ранньої дорослості]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-377-386

377-386

Федик О. В.
[Психологія розвитку ціннісних якостей особистості в умовах сім'ї]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-387-393

387-393

Блискун О. О., Завацька Н. Є., Савчук О. А., Бровендер О. О., Шелест О. В., Пономаренко Я.С.
[Соціально-психологічні основи процесу реінтеграції військовослужбовців в умовах трансформаційного соціуму]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-394-403

394-403

Завацький Ю. А., Завацька Н. Є., Федорова О. В., Царенок Л. Б., Волох К. О.
[Вплив сім'ї на резильєнтність особистості у кризові періоди життя]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-404-410

404-410

Михайлишин У. Б., Завацька Н. Є., Тоба М. В., Смирнова О. О., Горобець А. І.
[Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості та розвиток її реабілітаційного потенціалу]
DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654-2021-56-3-2-411-421

411-421