Збірник наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології» включено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України №1604 від 22.12.2016 р.), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з психології.

             Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

             Відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам Постанови ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. до друку приймаються лише ті наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

             постановка проблеми

             аналіз останніх досліджень і публікацій

             виклад основного матеріалу дослідження

             висновки

Мова публікації: українська, англійська, польська, російська.

Загальні вимоги

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті:

1. Вказується мовою статті:

Обсяг анотації: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень.

2. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку представлення дослідженого матеріалу.

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

3. Література

4. References

5. Вказується англійською мовою:

Обсяг анотації англійською мовою: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів). Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

6. Вказується українською та англійською мовами:

прізвище, ім'я, по батькові (ПОВНІСТЮ) автора (-ів) посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю);

Вимоги до оформлення тексту рукопису

               
 1. Папір формату А4. Шрифт – 14; інтервал між рядками – 1,5.
 2.              
 3. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 4.              
 5. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:
                
  1. Doktorovych M.O. (2010). Nepovna simia: Osoblyvosti roboty sotsialnoho pedahoha [An Incomplete Family: Features of a Social Pedagogue]. Kyiv: Shkilnyi Svit [in Ukrainian].
  2.              
  3. Dymnova T.I. (1998). Zavisimost kharakteristik supruzheskoy semi ot roditelskoy [The dependence of the characteristics of the marital family on the parent]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 2, 46-56 [in Russian].
 6.              
 7. Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.
 8.              
 9. Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.
 10.              
 11. Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://ukrlit.org/transliteratsiia та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.
 12.              
 13. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски. Обсяг статті – 12–15 стор. (10 сторінок основного тексту без урахування списку літератури та анотацій).

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

       Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

       Найбільш прогнозовано відчувають вплив родинної депривації діти, які виховуються поза родиною. На відміну від дітей-сиріт, категорія, яка не входять в сферу впливу родинної депривації – діти з повних функціональних сімей. Умовно кажучи, між двома цими полюсами знаходяться діти з родин трудових мігрантів (Петренко, 2002).

       Одним із наслідків відсутності батьків є викривлення та затримка розвитку уявлень про свою майбутню родину. Несформованість сімейних уявлень означає психологічну неготовність до створення сім’ї, що в свою чергу, призведе до багатьох негативних наслідків у подружніх та батьківсько-дитячих відносин у майбутньому (Педагогічна психологія, 2009).

       Якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2002: 25–27).

       Приймаються переважно такі статті, які мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність.

       Теоретичний аналіз не має обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямів, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перелічення прізвищ науковців! Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Оcтанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм із подальшою інтерпретацією.

       Більша частина джерел має відображати сучасний стан наукових досліджень (5  останніх років). Дозволяється не більше 20% самопосилань на кожного із співавторів.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ