Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2015, №3(38)

Зміст

Журба А. М.
[Зміст програми соціально-психологічної корекції особистісних деструкцій при тимчасовій втраті працездатності]

6-12

Козьменко О. І.
[Роль природи у формуванні національного характеру канадців]

12-20

Ананова І. В.
[Теоретичний огляд основних підходів до вивчення почуття провини]

20-29

Бабатіна С. І.
[Особливості побудови та змісту життєвої стратегії особистості юнацького віку]

29-39

Білик Т. М.
[Особливості мислення в контексті мовленнєвого іміджу]

39-46

Білоус Р. М., Охріменко В. О.
[Вплив часової перспективи на життєстійкість молоді]

46-54

Бохонкова Ю. О., Завацький В. Ю.
[Життєва ситуація як психологічний феномен: змістовна та структурна характеристика]

54-64

Бочелюк В. В.
[Генезис поняття копінг-поведінки особистості: теоретико-методологічний аналіз]

64-71

Боярин Л. В., Завацький Ю. А.
[Деякі аспекти феномена субʼєктивного благополуччя особистості та причин його виникнення]

71-81

Брюховецька О. В.
[Рівні розвитку толерантності до взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу – одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів]

81-87

Вакуленко І. О.
[Дефініції та компонентна структура батьківської компетентності у сім’ях, що мають дітей з особливими освітніми потребами]

87-96

Ващенко І. В., Жигаренко І. Є., Завацька Н. Є., Кравченко К. В.
[Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії]

97-104

Вірна Ж. П., Кандиба М. О.
[Емоційна зрілість психолога: тенденції і закономірності прояву в структурі професійної толерантності]

104-119

Волченко Л. П.
[Про деякі результати емпіричного дослідження соціальних уявлень старших школярів]

119-126

Гарькавець С. О.
[Студентська молодь та соціально-психологічні впливи у контексті інсталляції вимог трансформаційного суспільства]]

126-134

Гошовська Д. Т., Гошовський Я. О.
[Психологічна реінтеграція особистості в умовах глобальних трансформацій: засадничі положення]

134-142

Грицюк І. М.
[Особливості мотивації молодших школярів, які мають проблеми з поводження]

142-150

Донець О. І.
[Особливості сприйняття власного тіла у жінок в юнацькому віці]

150-157

Дріга Т. Г.
[Контент-аналіз поняття «асертивність»]

158-165

Дубовик М. О.
[Батьківські стилі виховання та сексуальна поведінка осіб з розладами аутистичного спектра]

165-174

Завацька Н. Є., Донець О. І., Журба А. М.
[Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення]

174-183

Завацька Н. Є., Сербін Ю. В.
[Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах]

183-191

Ковалёва М. В.
[Взаимосвязь временных децентраций с психологическими защитными механизмами]

191-199

Кононенко О. І.
[Диференціація видів перфекціонізму особистості]

199-207

Крайлюк А. І.
[Вибір шлюбного партнера: теоретичні аспекти]

207-215


Кушнир Е. А.
[Изучение особенностей женщин с осложнениями протекания беременности]

215-223

Лемещенко О. Р.
[Аналіз наукових підходів до вивчення феномену „батьківство”]

223-231

Літвінова О. В.
[Проблема соціально-психологічної адаптації особистості в ситуації зміни соціального середовища]

231-238

Літвінова О. В., Коробова А. О.
[Емпіричне дослідження психологічних особливостей емоційної сфери дитини з аутизмом]

238-248

Магдисюк Л. І.
[Розробка та апробація авторської методики дослідження психологічної готовності до виходу на пенсію]

248-256

Мазяр О. В.
[Особистісна проблематика учасників валютних торгів]

257-264

Макогончук Є. С.
[Психологічні особливості гандикапізму депривованих дітей]

264-272

Михайлишин У. Б.
[Вплив групових цінностей на становлення соціальної зрілості студентства]

272-279

Мітічкіна О. О., Кочубєй І. В.
[Проблема суб’єктивного контролю особистості у сучасній психології управління персоналом]

280-285

Мотрук Т. О.
[Дослідження особливостей емоційних станів ігрозалежних юнаків]

286-293

Нежинська О. О.
[Особливості «я-образу» керівників загальноосвітніх навчальних закладів]

293-300

Никоненко Л. В.
[Роль медіа в становленні політико-правової свідомості особистості]

300-309

Овсянников М. В.
[Методологические подходы к исследованиям аддиктивных расстройств у больных шизофренией]

309-318

Пастух Л. В.
[Аналіз ефективності психологічної програми розвитку сензитивності особистості практичних психологів системи освіти]

318-328

Підбуцька Н. В.
[Психологічні предиктори академічних досягнень майбутніх інженерів]

329-337

Пілецька Л. С.
[Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах шлюбу]

337-344

Ружицька М. С.
[Почуття когерентності як складова концепції салютогенезу]

345-355

Савченко О. В.
[Система знань про рефлексію як елемент рефлексивної компетентності особистості]

356-366

Сахно С. В.
[Особливості рефлексії засуджених жінок в умовах позбавлення волі]

367-376

Сіпко Л. О.
[Огляд соціально-психологічних проблем вимушених переселенців в сучасній Україні]

376-384

Сірко Р. І.
[Деякі аспекти підготовки психологів у вищих навчальних закладах до практичної діяльності в системі ДСНС України]

384-392

Тавровецька Н. І.
[Теоретико-методологічний аналіз дефініції «життєва позиція» особистості]

392-399

Терещенко А. М.
[Психологічні особливості оптимізму у фахівців соціономічних професій]

400-407

Ткаченко Н. В.
[Специфіка психологічної роботи з педагогічно занедбаними дітьми молодшого шкільного віку]

407-414

Фінів О. Я.
[Феномен особистісної безпеки та його кореляція із психозахистом]

414-421

Харченко В. Є.
[Екстремальна ситуація як психологічна проблема: теоретичні та прикладні аспекти]

422-431

Шамлян К. М.
[Проблема волі як проблема самосуб’єктних відносин]

431-439

Шебанова В. І.
[Методика спрямованого ретроспективного аналізу на тему «мої відносини з їжею» (мтра-їжа)]

439-447

Спицька Л. В.
[Особистісні деструкції неповнолітніх як чинник делінквентної поведінки]

448-453

Богучарова О. І.
[Практика психологічного супроводження здоров’я як посилення суб’єктності особистості]

454-461

Дубчак О. Б.
[Розвиток психологічної компетентності учителів у процесі підвищення кваліфікації]

462-471

Zavatsky V. Yu.
[Сriteria for an evaluating the process effectiveness of the social adaptation in the period of post-traumatic stress]

471-477

Лучків В. З.
[Онтогенетична динаміка асертивності в юнацькому віці]

478-485

Свинаренко Ю. В.
[Особливості нарцисичної регуляції особистості дівчат з різним типом прихильності до партнера]

486-493

Федан О. В.
[Особливості автентичності практичного психолога: теоретичний аналіз]

493-500

Гришина Т. А.
[Особистісні прояви екосвідомості та етапи формування екологічної спрямованості у контексті особистісних станів і властивостей особистості]

500-505