ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ

ДО УВАГИ АВТОРІВ:

Статті, підготовлені без урахування вимог, не розглядаються.

З вересня 2017 року згідно із Законом України "Про вищу освіту" не допускається використання даних, які було представлено у захищених дисертаційних дослідженнях, а також опублікованих раніше статтях.

Наразі приймаємо переважно статті, що мають емпіричну частину. Суто теоретичні роботи друкуватимуться в обмеженій кількості та за умови, якщо вони мають суттєву наукову актуальність. Також важливим є те, щоб дослідження були цікавими та зрозумілими не тільки вітчизняним, але й іноземним науковцям (особливо в аспекті того, що вони друкуватимуться англійською мовою).

У статті мають бути посилання на іншомовні джерела (мінімум 20%).

Переклад засобами онлайн-сервісів є неприпустимим.

Максимальна кількість авторів у статті - пʼять осіб.

Авторам (за виключенням докторів наук) разом зі статтею пред’являти до редакції рецензію-відгук доктора наук (у відповідній галузі науки).

Обсяг статті: від 12 (з урахування списків літератури та резюме) до 15 сторінок.

Структура статті:

1. Номер УДК.
2. Ім’я, прізвище, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор) (курсив).
3. Назва статті (ВЕРХНІЙ РЕГІСТР). Важливо! Назва роботи може містити не більше 10 слів, має розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Слід уникати скорочень.
4. Резюме і ключові слова (курсив) мовою статті з такими обов'язковими елементами: актуальність проблеми, мета, методи та результати дослідження (від 200 до 300 слів та 5-10 ключових слів).
5. Текст статті, де присутні такі необхідні елементи:

Вступ / Introduction

• Постановка проблеми, її актуальність для теорії і практики;
• теоретичний аналіз не повинен обмежуватися посиланнями на авторів, які вивчали порушене питання. Він повинен містити стисле узагальнення отриманих ними даних із виділенням напрямків, тенденцій, підходів до пізнання проблеми. Не допускається перерахування прізвищ науковців! •

Мета та завдання / Aim and tasks

• Завдання мають бути спрямовані на узагальнення даних, спрямованих на формулювання гіпотези або концепції, або певної моделі, розробку та виділення методів, а також умов проведення дослідження.

Методи дослідження / Research methods

• Методи дослідження передбачають опис їх основного змісту, характеристик і показників, які вони фіксують, та одиниць вимірювання. Зауважте, що теоретичні методи дослідження НЕ ПОТРІБНО вказувати (аналіз та узагальнення літератури, систематизація тощо).

Результати / Research results

• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Опис емпіричних результатів повинен містити конкретні дані, що підтверджують статистичну достовірність отриманих результатів. Отанні можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, діаграм з подальшою інтерпретацією.

Обговорення / Discussion

По завершенні описання вирішених завдань бажано провести порівняльний аналіз отриманих даних з результатами інших дослідників, що вивчали це питання (з'ясувати, чи проведене Вами дослідження підтверджує або спростовує гіпотези інших науковців).

Висновки / Conclusion

• Висновки з дослідження, які стисло висвітлюють сутність отриманих результатів згідно з поставленими у роботі завданнями. У висновках не повинно бути даних, яких немає у змісті статті!

6. Література, оформлена за вимогами ВАК України, поданими в Бюлетні ВАК України № 3 за 2008 р.
7. Література в романському алфавіті в АРА стилі (додаток 1).
8. Інформація українською чи англійською мовою (відмінною від мови статті):
- ПІБ автора, інформація про автора (вчене звання, науковий ступінь, назва та адреса організації, в якій працює автор)
9. Назва статті.
10. Авторське резюме (актуальність, мета, методи, результати дослідження та висновки) обсягом близько 300 слів і ключові слова.

* імена, прізвища транслітеруються, назви статей та решта інформації перекладаються. При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55 (див. додаток 2). Для транслітерації з української мови можна скористатися сервісом http://translit.kh.ua/?passport (потрібно обрати саме паспортний стиль) та з російської – http://ru.translit.net/?account=mvd.

Технічні вимоги до оформлення статті:
Формат – А 4
Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве)
Абзац – 1,25 см
Міжрядковий інтервал – 1,5 см
Шрифт – Times New Roman
Кегль – 14.


Примітка. У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки типу «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

Редакційна колегія збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології» не несе відповідальності за зміст статей та може не поділяти думку автора.
Додаток 1

Додаток 2