Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2019, №1(48)

Зміст

Амурова Я. В.
[Глибинне пізнання феномену вини у християнській вірі]

6-16

Барінова Л.
[Психологічні особливості особистості із різною релігійною спрямованістю]

16-27

Близнюкова О. М., Мельничук І. Я.
[Фасилітація як психологічний механізм формування партнерських взаємовідносин у підлітковому віці]

28-36

Васецька Т. М.
[Кохання у вимірі життєвих стратегій сучасних жінок]

36-45

Галушко Л. Я.
[Специфіка особистісно-професійної підготовки майбутнього психолога у мотиваційно-глибинному пізнанні]

46-55

Гейко Є. В.
[Психологічні особливості прояву полісистемної цілісності особистості]

55-68

Гельбак А. М.
[Проблема кризового стану особистості підлітка на етапі трансформації суспільства]

68-77

Горська Г. О.
[Образ викладача як об’єкт професійної ідентифікації студента]

77-86

Гурова О. М.
[Фасилітація як складова професійної компетентності майбутнього практичного психолога]

86-95

Дьоміна Г. А.
[Психологічні особливості готовності до шлюбу сучасної молоді]

95-105

Калашникова Л. В.
[Его-альтруїстична спрямованість просоціальної поведінки у контексті діалогічного підходу]

106-115

Клочек Л. В.
[Розвиток механізмів соціальної справедливості особистості педагогів в умовах психологічного супроводу]

115-123

Кондес Т. В.
[Сформованість здоров'язберігаючої компетентності як умова збереження і зміцнення здоров'я у майбутніх фахівців соціономічного профілю]

123-131

Манжара С. О.
[Візуалізація дуалізму психіки особистості у глибинному пізнанні]

131-142

Михайлишин У. Б., Шмідзен І. Ю.
[Теоретичний аналіз проблеми впливу конформізму на виникнення адиктивної поведінки студентів]

143-149

Михида С. П.
[Психологія особистості у психопоетиці]

150-158

Міненко О. О.
[Вплив мультиплікаційної продукції на формування моральної сфери дошкільників]

158-170

Мотозюк Л. М., Старовойт І. Й.
[Особливості творчого мислення: ідея, ідеал і простір мистецької діяльності]

170-178

Попович І. С.
[Teopетико-методологічні виміри конструювання особистістю майбутнього]

178-188

Предко В. В.
[Етнопсихологічний аналіз особливостей національного характеру]

188-199

Радул І. Г.
[Психологічні особливості професійного вигорання у медичних працівників діагностичного відділення]

200-208

Ржевська-Штефан З.
[Впевненість у виборі фаху та мотивація учбово-професійної діяльності студентів педагогічних спеціальностей]

208-216

Савелюк Н.
[«релігійна особистість» і «релігійна дискурсивна особистість»: структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри]

216-227

Срібна О. В.
[Соціально-психологічні особливості самоусвідомлення власної жіночності]

227-238

Tkach Т.
[Lifelong learning as resource of education and development of knowledge economy]

238-246


Турбан В. В.
[Дискурсивні фактори трансформації концепту самообмеження та його роль у ґенезі особистості]

246-254

Українець Л. П., Завацький Ю. А., Тоба М. В., Смирнова О. О.
[Визначення специфіки самообмеження осособистості у період ранньої дорослості як чинника її розвитку]

254-261

Фролова Л. Б., Завацька Н. Є., Бохонкова Ю. О., Каширіна Є. В.
[Аналіз соціально-психологічної моделі ставлення батьків до дитини та її вплив на формування дитячо-батьківських відносин]

261-268

Шаумян О. Г.
[Соціально-психологічні аспекти ресоціалізації осіб, які позбавлені волі]

269-279

Яремчук В. В.
[Готовність до самоосвіти майбутніх соціальних педагогів]

279-289

Бурлакова І. А., Жигаренко І. Є., Шаповалова В. А., Дехтярьов Ю. П., Чистякова Ю. С.
[Психологічна структура професійного здоров´я особистості]

290-297

Блинова О. Є., Ільницька І.
[Соціально-психологічна безпечність освітнього середовища як чинник позитивного психологічного клімату студентської групи]

298-309