ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 2013, №1(30)

Зміст

Завацька Н. Є.
[Особливості цілісного адаптаційного процесу особистості у соціальних системах та інтернет-мережі]

6-14

Александровская В. Н.
[Проблема идеального «образа-я» в зарубежной психологии личности]

15-23

Афанасенко Л. А.
[Проблема розвитку професійної самосвідомості студента-аграрія в умовах соціально-психологічного тренінгу]

24-29

Афоніна І. Ю.
[Копінг-ресурси особистості як складові інтегрованої поведінки в процесі адаптації до важких життєвих ситуацій]

30-38

Борозенцева Т. В., Малюта А. Н.
[Деятельностные аспекты в решении социально-личностной проблематики и построении гражданского общества]

39-44

Боханова Л. В.
[Соціально-психологічні детермінанти симптомів тривожності у дітей дошкільного віку]

45-54

Bohoncova Y. O.
[Psychology of future professional self-determination of modern seniors]

55-60

Бугайова Н. М.
[Психологічні особливості формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів вищих навчальних закладів]

61-70

Гамага О. О.
[Загальні теоретичні моделі ефективності управлінської діяльності керівника]

71-78

Garkavet’s S.
[Effect of transformation processes in the formation destructive values ukrainian citizens]

79-82

Gerasymenko М. М.
[Gender stereotypes and the problem of economic socialization of students]

83-88

Єргакова Ю. Г.
[Аналіз соціально-психологічних особливостей дезадаптивної поведінки підлітків в умовах інтернатних навчальних закладів]

88-94

Zavatskaya N. E., Borovskay V. S.
[Effect of confidence on the socio-psychological adaptation of students]

94-99

Завацька Н. Є., Дюкарєва О. Ю.
[Особливості вплив самооцінки на ефективність навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів]

100-105

Завацька Н. Є., Нікішина Ю. В.
[Соціально-психологічні особливості духовно-особистісного становлення студентської молоді]

106-113

Задорожна О. М.
[Дослідження гендерних відмінностей у формуванні життєвих перспектив старшокласників]

114-121

Зеленская В. Ю.
[Теоретические предпосылки изучения социальных проявлений психологических защитных механизмов у подростков]

122-128

Камбалова Т. С.
[Дослідження гендерних особливостей формування життєвих сценаріїв особистості в юнацькому віці]

129-137

Karamushka L. M., Shevchenko A. M., Ivkin V. M.
[Organizational culture of secondary educational institutions: staff’s’ assessment of real and desirable types of culture]

138-143

Карамушка Т. В.
[Типи та чинники розвитку кар’єрних орієнтацій у аспірантів]

144-149

Киреева З. А.
[Невербальные репрезентации времени]

150-158

Кононенко А. О.
[Диференціальна модель самопрезентації особистості]

159-164

Кузікова С. Б.
[Дослідження змістово-дієвих характеристик саморозвитку в юнацькому віці]

165-171

Левченко В. В.
[Соціально-психологічні засоби зниження проявів гіпердинамічного синдрому у дітей шкільного віку]

172-179

Литвиненко О. О.
[Емпіричні можливості дослідження психологічних механізмів сприймання літературних текстів]

180-186

Літвінова О. В.
[Психологічні аспекти взаємодії поколінь як історично та культурно змінюваного явища]

187-194

Лосієвська О. Г.
[Аналіз підходів до проблеми комуникативних компетенцій професіоналізму студентів у системі вищої освіти]

195-201

Ляльчук Г. Д.
[Аналіз соціально-психологічних чинників деструкції родинних зв'язків у сім'ях трудових мігрантів]

202-208

Маврич С. И.
[Изучение феномена обесценивания состояния здоровья людей трудоспособного возраста]

209-217

Макарова Л. Л.
[Теоретико-емпіричний аналіз особливостей національної самосвідомості молоді]

218-226

Максимова Е. В.
[Духовно-нравственные ценности в представлениях современной студенческой молодежи]

227-235

Mechetnyj Ju. M., Kratinova I. P., Mechetnyj A. Ju.
[Psychic norm as a multidimensional personality criterion which determines the vectors of its adaptation strategies]

236-242

Мітічкіна О. О.
[Соціально-психологічні особливості організаційної культури закладу вищої освіти]

242-248

Носко О. П.
[Аналіз матримоніальних уявлень як чинника суб’єктивного благополуччя молодих людей у шлюбі]

249-255

Онуфрієва Л. А.
[Психологічна культура і професійне становлення майбутніх фахівців соціономічних професій]

256-261

Пащенко С. Ю.
[Вплив академічної мобільності на особливості професійної діяльності педагога ВНЗ]

262-277

Пелешенко О. В.
[Психологічні особливості різних видів анімалотерапії в системі комплексної допомоги дітям з особливими потребами]

278-286

Пілецька Л. С.
[Вплив зовнішніх чинників на професійну мобільність особистості]

287-293

Пономарьова Н. С.
[Вплив емоційно-вольових та індивідуально-типологічних особливостей підлітків на процес їхньої ресоціалізації у закритих навчальних закладах]

294-298

Поцулко О. А.
[До питання про вплив комунікацій на формування особистості дитини підліткового віку (11-16 років)]

299-308

Пчельникова Е. И.
[Психологические аспекты проявления тревоги смерти у сотрудников психиатрических отделений]

309-316

Радченко О. Б.
[Взаємостосунки працівників у колективі як чинник організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах]

317-326

Радчук В. М.
[Шлюбно-сімейні стосунки у предметному просторі психологічного дослідження]

327-333

Світич С. А.
[Психологічні аспекти підготовки педагогів до роботи з соматично ослабленими учнями молодшого шкільного віку]

334-341

Сидоренко А. В.
[Структурні компоненти психологічної готовності молоді до сімейних стосунків]

342-348

Cкляр П. П., Мамаєв Д. Ю.
[Гендерні стереотипи як чинник соціалізації студентів гуманітарних спеціальностей]

349-360

Харченко В. Є.
[Економічні уявлення молоді як показник рівня адаптації до умов сучасного ринкового середовища]

361-368

Чернікова А. О.
[Стилі виховання, що впливають на формування юнацького егоцентризму]

369-375

Chernykh L. А.
[Analysis of communicative culture formedness of future specialists in the sphere “person-person”]

376-385

Чумакова Д. В.
[Психологічні особливості явища інтернет-адикції]

386-392

Шевченко О. В.
[Дослідження професійної адаптації у дорослих з вадами зору]

393-399

Яремчук В. В.
[Соціально-психологічні аспекти формування девіантної поведінки особистості в умовах соціокультурного простору]

400-406

Ходакевич О. Г.
[Оцінка студентами функціональної ролі грошей: вплив соціально-демографічних, соціально-професійних та соціально-економічних чинників]

407-413

Блискун О. О..
[Сучасний соціокультурний контекст процесу реінтеграції молоді: до постановки проблеми]

414-418