Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2014, №3(35)

Зміст

Просяннікова Т. Ф.
[Системний підхід до проблеми реадаптації підлітків-девіантів]

6-12

Андросович К. А.
[Особливості соціальної адаптації першокурсників в залежності від соціального статусу]

13-18

Ващенко І. В.
[Особливості ставлення до професії у правоохоронців]

19-31

Жигаренко І. Є.
[Специфіка соціально-психологічної роботи з засудженими до позбавлення волі: диференційований підхід]

31-36

Айвазян Л. Ю.
[Онтологічний аспект вивчення самотності]

37-41

Базиленко А. К.
[Особливості рівнів сформованості соціальної активності студентів]

42-50

Бідюк І. А.
[Особливості внутрішньої та зовнішньої мотивації до навчання у сучасних старшокласників]

50-56

Божко Ю. П.
[Зв'язок суверенності психологічного простору і особистісних особливостей програмістів]

57-62

Бондарчук О. І., Пінчук Н. І.
[Психологічний супровід гармонійного розвитку обдарованих підлітків у навчально-виховному процесі]

62-68

Борисюк А. С.
[Роль мотивації навчання у професійному становленні студента-медика]

67-73

Борозенцева Т. В.
[Системна модель соціально-психологичного процесу формування корпоративної культури громадської організації]

74-80

Бохонкова Ю. О.
[Принципи моделювання соціально-психологічної компетентності особистості]

80-86

Боярин Л. В.
[Особливості соціально-психологічної роботи з підлітками з соціально дезадаптованою поведінкою із дистантних сімей та дистантною сімєю загалом]

86-91

Бужинська С. М.
[Дослідження модально-специфічних форм пам’яті у молодших школярів]

91-98

Варягіна А. А.
[Критерії оцінки та показники ефективності процесу громадської участі]]

99-108

Вірна Ж. П., Кміть І. В.
[Хроноструктурна компетентність як умова професійної адаптованості медичних сестер]

109-119

Гавриш І. В., Щербакова О. О.
[Психологічна характеристика учбової діяльності академічно здібних дітей в умовах меритократичної освіти]

119-126

Гончаренко Н. В.
[Визначення психологічних чинників збереження психічного здоров'я майбутніх лікарів]

126-134

Горбань Г. О.
[Пролонгованість наслідків як інтегральна характеристика процесу прийняття рішення]

134-140

Гошовська Д. Т., Гошовський Я. О.
[Синергетичні аспекти ревіталізації депривованої особистості]

140-145

Грищук Д. Г.
[Філософське обґрунтування природи громадянської соціалізації молоді: методологічні основи дослідження процесу]

145-150

Даценко Т. О.
[Ресурси особистості, спрямовані на подолання страху: психологічний захист і копінг-стратегії]

150-155

Єргакова Ю. Г.
[Соціально-психологічні засоби корекції дезадаптивної поведінки підлітків в умовах інтернатних навчальних закладів]

155-161

Жебєлєва П. В.
[Сучасні підходи до типологізації життєвого сценарію студентської молоді]

162-167

Завацька Н. Є.
[Технології забезпечення професійної допомоги у процесах адаптації та реадаптації особистості]

167-176


Завацкий Ю. А.
[Теоретико-методологические подходы к изучению субъективного благополучия личности]

177-183

Задорожна О. М.
[Становлення професійної компетентності у студентів-психологів в сучасному освітньому середовищі]

184-189

Зливков В. Л., Лукомська С. О.
[Поняття кризи автентичності у психологічних дослідженнях]

189-195

Карамушка Л. М.
[Організаційна культура освітніх організацій: зв’язок між рівнем розвитку та соціально-демографічними чинниками]

196-206

Кирпенко Т. М.
[Стресостійкість та проблема її формування у підлітків]

206-212

Кравченко К. В.
[Образ майбутньої сім’ї через призму уявлень дитини]

212-217

Лазорко О. В.
[Професійна безпека: емпатійні резерви самореалізації майбутніх фахівців соціономічних професій]

217-225

Левицька І. В.
[Психологічні фактори безпеки дорожнього руху]

226-231

Михайлишин У. Б.
[Особливості розвитку емоційно-вольової сфери працівників органів внутрішніх справ України]

231-241

Нежинська О. О.
[Тренінг розвитку психологічної готовності керівників освітніх організацій до впровадження ґендерного підходу в практику управління]

241-246

Палько Т. В.
[Когнітивна складова розвитку рефлексії вчителів в умовах післядидпомної педагогічної освіти]

246-253

Петрунько О. В.
[Інформаційна культура як чинник психологічної і національної безпеки медіасуспільства]

253-259

Підбуцька Н. В.
[Уявлення про майбутню професію та образ «я-професіонал» майбутніх інженерів]

259-264

Пілецька Л. С.
[Методологічні принципи програми соціально-психологічного супроводу професійної мобільності особистості]

264-270

Полянський М. В.
[Психічні регулятори розвитку соціально-психологічної компетентності керівника СБУ]

270-275

Проскурка Н. М.
[Операційно-регулятивний компонент автопсихологічної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій]

275-282

Сіпакова О. А.
[Психологічні особливості виховання студентів: ціннісні орієнтири]

283-287

Склярук А. В.
[Сімейні та дітородні орієнтири сучасної молоді]

287-296

Соловйов О. М.
[Гендерні особливості формування ціннісно-смислової сфери особистості]

296-301

Тоба М. В.
[Соціально-автономні норми як вищий регулюючий чинник соціальної поведінки особистості]

301-307

Траверсе Т. М.
[Специфіка формування гіпотези розв'язку залежності від типу політичної задачі]

307-312

Турбан В. В.
[Ірраціональні основи етичного у філософії та психології]

313-319

Фролов А. П.
[Методика онлайн-спостереження при дослідженні образу користувача соціальних мереж]

320-329

Чернікова А. О.
[Вплив егоцентризму на юнацьку поведінку у конфліктних ситуаціях]

329-334

Шевченко К. О.
[Фасилітація як соціально-психологічний та педагогічний феномен]

334-340

Яремчук В. В.
[Соціальна робота з підлітками, які мають схильність до соціального утриманства]

340-345