Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2013, №2(31)

Зміст

Завацька Н. Є.
[Визначення рівнів адаптаційного потенціалу осіб зрілого віку в процесі соціальної реадаптації]

5-13

Азарова Л. Н.
[Телесность в развитии гендерного самосознания будущего педагога]

14-20

Афанасенко Л. А.
[Аналітико-теоретичний аспект соціально-психологічних засобів оптимізації розвитку професійної самоідентифікації майбутнього фахівця сільськогосподарської галузі]

20-27

Афоніна І. Ю.
[Стратегії комунікативної поведінки в професійно значущих ситуаціях міжкультурного спілкування]

28-33

Безсмертна В. В.
[Специфіка та ключові методи соціального аудиту в сучасних умовах господарювання]

33-40

Блискун О. О.
[Систематизований аналіз теорій, конструктів та моделей агресії (частина 1)]

40-51

Борисюк А. С.
[Дослідження професійної спрямованості студентської молоді соціономічних професій]

52-61

Боровська В. С.
[Соціально-психологічні особливості впевненої поведінки особистості в умовах дії стресогенних чинників]

61-67

Боярин Л. В.
[Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі]

67-75

Василега О. Ю.
[Вступ до спеціальності: особливості реалізації діагностичної функції практичного психолога (на прикладі характеристики пріоритетних форм і методів діагностики дитячих страхів)]

76-83

Vereina L. V.
[Features of the psychological counseling and psychological correction on the problems of development of femininity at women]

83-89

Волченко Л. П.
[Особливості соціально-психологічної детермінації соціально-нормативної поведінки учнівської молоді]

89-96

Гамага О. О.
[Молодий керівник в організації: переваги та недоліки]

96-102

Garkavet’s S., Zhadan O. Kushnarenko V.
[The influence of political advertising on students preferences and their political choice]

102-109

Гарькавець С. О
[Паблік рилейшнз та імідж внз: соціально-психологічний аналіз проблеми]]

109-115

Додонова О. А.
[Обґрунтування психологічної сутності поняття «мотиваційна активність особистості»]

116-126

Єргакова Ю. Г.
[Місце конфлікту у період формування особистості підлітка в умовах виховання в інтернатних установах]

127-133

Завацька Н. Є., Дроговоз І. В
[Об’єктивні та суб’єктивні критерії оцінки ефективності процесу соціальної адаптації особистості]

133-140

Карамушка Л. М., Ліплянська О. В.
[Вплив організаційного розвитку комерційних організацій на плинність персоналу]

140-150

Каюмова Р. Р.
[Развитие и способы активации креативного мышления у менеджеров высшего и среднего звена]

150-158

Кіян А. П.
[Психологічні особливості структурних компонентів готовності до протидії маніпулятивному впливу у спілкуванні з підлітками]

158-166

Ковалева Ю. В.
[Социально-психологические детерминанты просоциального поведения личности]

166-173

Кононенко А. О.
[Створення шкали для оцінки рівня самопрезентації викладачів соціогуманітарного профілю]

173-180

Кононенко О. И.
[Проблема перфекционизма личности в современной психологической науке]

180-184

Kotilevskaya E. S
[Conditions and factors which have influence on the development of individual management style]

185-195


Крупенко О. В
[Психолого-педагогічний аспект проведення занять із it-студентами]

195-201

Магдисюк Л. І.
[Теоретико-емпіричні межі поняття ейджизму у психології]

201-207

Микитюк Н. М.
[Соціально-психологічні та соціокультурні чинники формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю]

207-213

Mitichkina О. А.
[Specificity of organizational culture of university students and analysis of approaches to its forming]

213-223

Назаревич В. В.
[Анализ психологических характеристик гандикапной личности]

223-229

Павлін Д. О.
[Філософсько-психологічний аналіз феномену екзистенційної свободи]

230-235

Підбуцька Н. В.
[Індивідуально-характерологічні особливості студентів технічних та гуманітарних спеціальностей]

235-241

Пілецька Л. С.
[Професійна мобільність особистості: психологічний аспект аналізу]

241-248

Посохова В. В.
[Стилі он-лайн спілкування інтернет - користувачів в повсякденній мережній діяльності]

49-253

Провоторова Н. В.
[Емпіричне вивчення та формування системи професійної мотивації та самоідентифікації майбутніх представників соціономічних професій]

49-253

Пчельникова Е. И.
[Специфика оказания социально-психологической помощи людям, пережившим клиническую смерть]

49-253

Самойлов О. А.
[Характеристика соціально-психологічного аспекту безпеки особистості у студентській групі]

49-253

Святоха Н. А.
[Вплив управлінської культури керівника вищого навчального закладу на ефективність менеджменту]

49-253

Сидоренко А. В.
[Чинники, що обумовлюють готовність студентської молоді до сімейного життя]

49-253

Сидоренко О. А
[Соціально-психологічний портрет випускників інтернатних закладів]

49-253

Соловьев О. В.
[О смене парадигмы в теоретической психологии: от субъективного отражения реальности к субъективным моделям объективного будущего]

49-253

Ткач Т. В.
[Методологічні засади психології професійного розвитку]

49-253

Tretyachenko V. A.
[Linear and nonlinear features of self-identity]

49-253

Chaikina S. V.
[The formation of child’s self-esteem in one-parent family]

49-253

Черкашин А. І.
[Методологічні підходи до формування особистості працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України]

49-253

Czernikova A. O.
[Social and psychological factors increasing egocentrism in adolescence]

49-253

Черних Л. А.
[Характеристика професійної спрямованості старшокласників]

49-253

Чхаідзе А. О.
[Взаємозв’язок особистісної зрілості з мотивацією створення шлюбу]

49-253

Шебанова В. І.
[Психокорекція екстернальної харчової поведінки методом аутогенного тренування]

49-253

Шевченко О. В.
[Соціально-психологічні проблеми адаптації дорослих з вадами зору]

49-253

Шкраб’юк В. С.
[Відмова від материнства як психологічна проблема]

49-253

Шугурова Т. Л.
[Тренінг «оптимізація культурно-дозвіллєвої діяльності як чинника соціалізації студентської молоді»: зміст та структура]

49-253

Щербак Т. І.
[Системний підхід як засіб вивчення особливостей образу я у період репрезентації інтелекту особистості]

49-253