Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2015, №2(37)

Зміст

Жихарева Л. В.
[Психологічні особливості прихильності дитини-дошкільника до матері]

6-12

Кравченко К. В.
[Соціально-психологічні умови оптимізації ставлення батьків до дитини в умовах сімейної взаємодії]

12-18

Венгер Г. С.
[Порівняльний аналіз рольових стосунків у традиційних та дистантних сім’ях]

18-30

Блинова О. Є.
[Особливості дитячо-батьківських відносин у сім’ях трудових мігрантів]

30-37

Боярин Л. В.
[Соціально-психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді та їх адаптації до волонтерської діяльності]

37-43

Бриль М. М.
[Соціально-психологічні особливості дитячо-батьківських стосунків з дошкільниками в дистантних сім’ях]

43-52

Поліщук В. В.
[Процес адаптації вимушено переселених дітей шкільного віку з зони АТО]

53-58

Бастракова А. С.
[Вплив стилю батьківського виховання на становлення самодетермінації як складової особистісного потенціалу підлітків]

59-67

Рогаль Н. І.
[Зв'язок батьківських санкцій з конфліктною поведінкою підлітків]

67-74

Баранова С. В.
[Особливості турботи особистості про себе як показника особистісної зрілості]

74-80

Бідюк І. А., Соловйова Д. О.
[Особливості копінг-стратегій у дівчат з маскулінною та фемінінною гендерною ідентичністю]

81-87

Bogucharova E. I.
[Effects of emotional competence on self-determination of postgraduate student (phd) as university teacher]

87-97

Борисюк А. С.
[Психологічні особливості емоційної сфери дітей з дистантних сімей]

97-104

Бохонкова Ю. О.
[Системність та синергетизм як основа реалізації випереджальних стратегій поведінки особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму]

104-111

Бурч О. І.
[Основні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх психологів та їх характеристика]]

111-117

Волченко Л. П.
[Просоціальні уявлення шкільної молоді та її соціально-нормативна активність в умовах суспільних перетворень]

118-123

Гарькавець С. О.
[Розгляд ціннісних орієнтацій особистості у фокусі боротьби з корупцією в Україні]

123-130

Гусєв А. І.
[Принцип безоцінюваності як складова особистісно-орієнтованого підходу до підготовки майбутніх психологів в системі післядипломної педагогічної освіти]

131-138

Жигаренко І. Є.
[Психокорекційна робота як умова ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції]

138-144

Завацький В. Ю.
[Вплив індивідуально-типологічних особливостей на ефективність адаптаційного процесу при невротичних розладах: аналіз підходів до вивчення проблеми]

145-157

Zavatska N. Ye.
[Psychological features of social support for people with problems of unsuccessful process of adaptation in society]

157-165

Zavatsky Yu. A.
[Current issues of subjective well-being of an individual in marriage]

165-171

Задорожна О. М.
[Принципи побудови та зміст системи соціальної адаптації особистості в умовах дії впливу стресогенних чинників]

171-179

Зливков В. Л., Лукомська С. О.
[Психологічні аспекти організації системи реабілітації військових, що повернулися із зони АТО]

180-188

Зозуль Т. В.
[Психологічні особливості рольових очікувань і домагань у сімейній взаємодії в парах із суттєвою різницею у віці]

188-194


Киреева З. А., Либ И. И.
[Социально-психологические особенности женщин предпринимателей]

195-202

Кириченко В. В.
[Історичний екскурс та сучасні погляди на психологічні проблеми профорієнтації]

203-212

Коваленко А. Б., Дар’ялова Н. А.
[Теоретико-методологічний аналіз проблеми віртуального спілкування підлітків]

213-219

Кузікова С. Б.
[Формування психологічної компетентності молодших школярів в контексті профілактично-корекційного супроводу їх розвитку]

219-226

Левченко В. В., Левченко О. О.
[Психолого-педагогічні особливості реалізації акмеологічного підходу в освіті дорослих]

226-232

Макаренко С. С.
[Психологічні особливості професійно-управлінського самовизначення майбутнього керівника]

232-239

Микитюк Г. Ю.
[Особливості психологічної підтримки студентів-психологів у період адаптації до освітнього простору]

239-247

Миськів О. В.
[Особливості структурних компонентів професійної спрямованості особистості в процесі опанування професії]

247-253

Мітічкіна О. О.
[Проблеми побудови структури організаційної культури у студентів ВНЗ]

253-260

Михайлишин У. Б.
[Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ]

260-267

Нагайцева І. Д.
[Конфліктологічна компетентність менеджерів як чинник ефективності управлінської діяльності]

267-272

Овсянников М. В.
[Вопросы патобиологических связей наркотической и алкогольной интоксикации и психических расстройств]

272-279

Овсянников М. В.
[Особенности патогенеза психических и наркологических заболеваний]

280-286

Пілецька Л. С.
[Соціально-психологічний аспект управлінської взаємодії керівників (на прикладі держаних установ і громадських організацій)]

287-295

Поцулко О. А.
[Прилучення особистості до комунікативної культури як засіб психологічної корекції девіантної поведінки]

295-302

Пудич С. А.
[Социально-психологические составляющие информационной безопасности личности (на примере рекламного воздействия)]

302-311

Ренжин П. П.
[Обдарованість. сучасні погляди на види обдарованості у психології]

311-318

Ребуха Л. З.
[Теоретичні аспекти емоційної напруженості як психологічної проблеми]

318-326

Тоба М. В.
[Розвиток психологічної науки в країнах скандинавії: історична перспектива]

326-332

Траверсе Т. М.
[Психологічні детермінанти помилок політичного мислення]

332-338

Фальковська Л. М., Драган С. І.
[Соціальні уявлення про національну валюту студентів із різними видами ціннісно-смислового ставлення до грошей]

339-347

Шамлян К. М.
[Дискусійні питання психології волі]

348-353

Шугурова Т. Л.
[Організаційна культура державних і громадських організацій як чинник розвитку професійної компетентності]

353-362

Сербін Ю. В.
[Емоційний стрес у студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю]

362-369

Камінська С. В.
[Соціально-психологічні аспекти професійної маргінальності випускників вищої школи]

369-374

Бочелюк В. В.
[Аналіз провідних підходів до вивчення стратегій поведінки особистості]

375-382

Журба А. М.
[Визначення відмінностей соціально-психологічних проявів кризи тимчасової втрати працездатності залежно від гендерних особливостей]

382-387

Михайлишин У. Б.
[Гендерні розбіжності у процесі функціонування групових цінностей студентів вищих навчальних закладів]

388-392

Харченко В. Є.
[Життєстійкість як інтегральна характеристика індивідуальності в умовах сучасного соціокультурного простору]

392-403

Ткаченко Н. В.
[Методологія психологічних умов подолання педагогічної занедбаності дітей молодшого шкільного віку]

404-408

Спицька Л. В.
[Соціально-психологічні засоби корекції проявів делінквентної поведінки неповолітніх в умовах закладів соціальної реабілітації]

409-416