Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2014, №2(34)

Зміст

Zavatskaуа N. E.
[Optimization of social and psychological help during readaptation: conditions and principles]

6-11

Андросович К. А.
[Соціально-психологічні фактори адаптації першокурсників професійно-технічного навчального закладу]

11-16

Базиленко А. К.
[Особливості вольової складової соціальної активності студентської молоді]

17-23

Бастракова А. С.
[Чотири шляхи становлення самодетермінації в підлітковому віці]

24-31

Береза А. А.
[Основные психологические детерминанты благополучия супругов]

31-35

Блискун О. О.
[До проблеми психологічних принципів поведінки людини (генетико-моделюючий підхід С. Максименка)]

36-44

Богучарова О. І.
[Дослідження суб'єктного ставлення курсантів до здоров'я]

45-51

Бондарчук О. І.
[Когнітивне забезпечення взаємодії підлітків з довкіллям як чинник успішної соціалізації]

51-62

Боровик О. В., Крайніков Е. В.
[Переживання загрози зриву першої вагітності жінками різних вікових груп]

62-72

Borozentseva Т. V.
[Socio-psychological problems of corporate culture]

72-76

Бохонкова Ю. О.
[Психологічні особливості групових емоційних відносин у трудовому колективі]

76-82

Боярин Л. В.
[Модель життєвого циклу неповної сім’ї]

82-89

Бриль М. М.
[Психологічний аналіз проблеми асертивності та ціннісних орієнтацій студентської молоді в процесі адаптації у ВНЗ]

89-95

Гнускіна Г. В.
[Вплив організаційно-професійних характеристик на вияви синдрому «професійного вигорання» у підприємців]

95-100

Гошовський Я. О.
[Ревіталізація психогенези депривованої особистості]]

101-107

Загной Т. В.
[Соціально-психологічі аспекти мотивації навчально-професійної діяльності студентів-спортсменів]

108-121

Zadorozhnaya O. N.
[Socio-psychological peculiarities of the management of educational technologies]

122-129

Карамушка Л. М., Шевченко А. М.
[Ціннісно-смисловий та поведінково діяльнійсний аспекти аналізу сутності культури та організаційної культури]

129-138

Кіраль А.
[Девіантність – ключова проблема соціально-психологічних досліджень]

138-143

Коваленко А. Б.
[Теоретико-методологічний аналіз спілкування як проблеми психосеміотики]

143-155

Кравченко К. В.
[Ставлення батьків до дитини як психологічний феномен]

155-163

Літвінова О. В.
[Психологічний потенціал сімейних цінностей в період соціальної нестабільності]

163-174

Лосієвська О. Г.
[Психологія розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю: особливості асертивної взаємодії]

174-181

Марусинець М. М.
[Професійне самовдосконалення студентів–психологів: традиційні та інноваційні аспекти]

182-188

Марчук Л. M.
[Комунікативний аспект асертивної поведінки особистості студента-психолога]

188-194


Матієшин І. В.
[Адаптаційні ефекти копінг-поведінки в спортивній діяльності]

195-202

Мечетний А. Ю.
[Методологічні аспекти вибору психодіагностичних методик дослідження професійних копінг-стратегій шахтарів]

202-209

Мирончак Т. В.
[Психологічні особливості емоційного інтелекту дітей молодшого шкільного віку (теоретичний аспект)]

210-216

Михайлишин У. Б., Токарєва В. А.
[Особливості саморегуляції психічних станів працівників органів внутрішніх справ]

216-225

Mitichkina O. А.
[Socio-psychological factors of organizational culture forming among the students]

226-231

Мoрaн I. В.
[Генеза толерантності студентів медичних навчальних закладів]

231-240

Москальова А. С.
[Психологічна підготовка слухачів курсів підвищення кваліфікації до подолання професійних криз керівниками загальноосвітніх навчальних закладів в системі післядипломної педагогічної освіти]

240-246

Павленко Н. А.
[Проблеми лідерства і керівництва в системі управління вищим навчальним закладом]

246-257

Пастух Л. В.
[Модель сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти]

257-266

Пілецька Л. С.
[Професійна мобільність як основа становлення фахівця]

266-275

Плужник Я. А.
[Соціально-психологічний аналіз професійних копінг-стратегій керівників закладів освіти]

276-286

Поцулко О. А.
[Загальний девіантний синдром адаптації: соціально-психологічний аспект]

286-293

Provotorova N. V.
[Problem of becoming specialists of socionomic profils and its solution]

294-300

Проскурка Н. М.
[Автопсихологічна компетентність майбутніх фахівців з інформаційних технологій: ціннісно-смисловий аспект]

300-307

Просяннікова Т. Ф.
[Соціально-психологічні аспекти реадаптації підлітків із девіантною поведінкою в умовах сім`ї]

307-314

Rynder I. D.
[Patterns of dialogues between “I” and “NOT-I” in different identity characteristics]

314-323

Сербін-Жердецька І. А.
[Смисложиттєві орієнтації особистості як основа її життєвих виборів]

323-330

Сердюк Л. З.
[Розвиток в українській психології провідних ідей г. с. костюка]

330-338

Сідоров О. О.
[Особливості розвитку суїцидальних тенденцій та передсуїцидальних симптмокомплексів у сучасному студентському середовищі]

338-344

Сняданко І. І.
[Когнітивно-поведінкова модель в консультуванні студентів технічних університетів в контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності]

344-352

Соловйов О. М.
[Особливості ціннісно-смислової сфери особистості в процесі самоактуалізації]

352-359

Терещенко А. М.
[Умови та засоби розвитку суб’єктивного відчуття оптимізму в контексті соціокультурного самовизначення і становлення індивідуальності]

359-365

Тоба М. В.
[Групові норми як ресурс вищого рівня розвитку освітянського простору]

365-373

Траверсе Т. М.
[Системно-стратегіальна концепція політичного мислення (продовження)]

373-380

Фомiнова Г. В.
[Етнiчна iдентичнiсть i етноцентризм]

373-386

Фролова О. В.
[Адаптація україномовної версії методики діагностики організаційної ідентичності]

386-394

Харченко В. Є.
[Соціально-психологічний аналіз дезадаптивної поведінки підлітків та механізмів їхнього самозахисту]

394-401

Черних Л. А.
[Особливості дружніх стосунків старших підлітків]

401-409

Шебанова В. І.
[Особливості самопрезентації анорексиків на інтернет-форумі]

410-422

Шетеля Н. І.
[Шляхи оптимізації міжособистісних стосунків у педагогічному колективі]

422-430

Шугурова Т. Л.
[Дозвіллєва діяльність особистості в постмодерністській парадигмі]

430-437

Щербак Т. І.
[Психологічні особливості побудови образу я особистості та самопрезентації у віртуальній реальності]

437-444

Карамушка Т. В.
[Підготовка аспірантів до професійної кар’єри: аналіз основних труднощів, «реальних» та «бажаних» форм підготовки]

445-453