Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2018, №1(45)

Зміст

Романюк Л. В.
[Методологічні засади та емпіричне вивчення цінностей особистості раннього дорослого віку в кроскультурному контексті]

5-18

Аксенченко К. Б., Журба А. М., Бочелюк В. Й.
[Аналіз категорій професійного самовизначення та професійних криз особистості у науковому просторі]

19-26

Андрушко Я. С.
[Емпіричне вивчення харизматичності керівника та її впливу на ефективність управління персоналом]

26-36

Басманова Н. И., Яцук А. О.
[Склонность к паническим атакам у руководителей и исполнителей]

36-47

Блинова О. Є., Завацька Н. Є., Карамушка Л. М., Каширіна Є. В.
[Соціально-психологічні засади самовизначення особистості в професіях соціономічного типу]

47-60

Ващенко І. В., Зелінська О.
[Конфліктологічний потенціал судді у попередженні ситуативної конфліктності під час проведення судового розгляду справи]

60-66

Візнюк Ю. М.
[Емпіричне вивчення самоприйняття і соціальної ідентичності в депривованих підлітків: факторний профіль]

67-77

Волков Д. С., Ноздрін С. В.
[Індивідуально-психологічні детермінанти когнітивної продуктивності]

78-88

Волченко Л. П.
[Соціально-психологічні особливості подолання конфліктних ситуацій в середовищі старшокласників – досвід шкільної медіації]

88-98

Гарькавець С. О.
[Особливості віктимізації чоловіків в умовах розвитку інформаційного суспільства – нові виклики]

98-107

Дмитрієва С., Мачушник О.
[Підліткова агресивність та шляхи її корекції]

108-117

Журавлева Л. П., Дончев Ф. А.
[Теоретико-методологические основы развития трансгуманистического мировоззрения]

117-126

Заверуха О. Я.
[Психологічні причини адиктивної поведінки підлітків батьків трудових мігрантів]

127-134

Ковальчук А. А.
[Роль суб’єктивного благополуччя іноземних студентів у розвитку їх адаптивності]

134-144

Коломієць Т. В., Литвинчук А. І., Можаровська Т.В.
[Емпатія як чинник ціннісно-смислової спрямованості сучасних юнаків у ситуації міжособистісної взаємодії]]

144-156

Кудінова М. С.
[Структурно-компонентний аналіз феномена стресостійкості особистості]

156-173

Кузіна В. Д.
[Тренінг як засіб розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера]

173-181

Лапа В. М.
[ Інклюзивне навчання як передумова розвитку комунікативної толерантності старшокласників та модель її формування у процесі внутрішікільної інтеграції]

181-198

Liberska H.
[The life-span approach to human development in polish psychology in the second half of the twentieth century]

198-208

Літвінова О. В.
[Психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій особистості]

208-220

Лосієвська О. Г., Москович І. М., Новосад А. С.
[Соціально-психологічний тренінг як метод розвитку комуникативних компетенцій у майбутніх фахівців гуманітарного профілю]

220-231

Мілорадова Н. Е.
[Динаміка ціннісних орієнтацій слідчих органів досудового розслідування на стадії професійного навчання]

231-245

Міщенко Н. В., Ковальова О. В., Іванов О. Г.
[Психологічний супровід та системна соціальна підтримка осіб з кризовими станами в умовах сучасного соціуму]

245-252

Морозова О. В., Обозна О. В.
[Проблема неконструктивних життєвих стратегій подружжя у соціально-психологічному вимірі]

252-260

Пелешенко О. В., Меріуц Т. Ю.
[Теоретичні засади дослідження психологічних особливостей конфліктів в сучасній молодій сім’ї]

260-269


Петрученко М. В.
[Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційного інтелекту]

269-279

Потоцька І. С.,
[Психологічні особливості прояву кібербулінгу у сучасних школярів]

280-289

Пустовий С. А.
[Психологічний малюнок як діагностичний засіб вимірювання свідомості майбутніх філологів]

290-299

Семенюк Н. С.
[Позитивні риси та життєві орієнтації особистості (на прикладі медиків офтальмологічного профілю)]

299-308

Черних Л. А.
[Сутність соціальної адаптації старших дошкільників з порушенням зору]

309-320

Шостя І. В., Смирнова О. О., Шеремет І. М.
[Соціально-психологічні особливості формування комунікативної компетентності студентів соціономічного профілю підготовки в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму]

321-327

Боярин Л. В., Добровольська Н. А.
[Соціально-психологічні особливості самообмеження особистості: інтернальний та екстернальний виміри]

327-333

Бойчук О. Г.
[Вплив психологічних чинників на психоемоційний статус жінок з непліддям]

334-344

Яремко Р.Я.
[Процес розвитку професійної самореалізації майбутніх фахівців з пожежної безпеки]

345-353