Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2017, №1(42)

Зміст

Акімова Л. Н.
[Теоретичні моделі психологічної безпеки особистості]

6-15

Бабиянц К. А., Талалаева Л. Б.
[Психологические особенности этнической идентичности у подростков с различной культурно-конфессиональной принадлежностью]

15-23

Бабій О. І.
[Структура особистості, схильної до переживання особистісної безпеки/небезпеки]

23-29

Борець Ю. В.
[Соціальна компетентність як інтегральна характеристика розвитку особистості]

29-38

Боярин Л. В., Макогон В. К.
[Теоретичні засади формування ефективного стилю управлінської діяльності в системі освіти]

38-45

Волобуєв В. В.
[Тривожні та депресивні прояви у постраждалих унаслідок техногенних аварій і катастроф у віддаленому періоді після застосування диференційованої психотерапії]

45-54

Vyazovskaya O. V.
[The role of self-assessment in professional development of representatives of socionic professions]

54-59

Гарькавець С. О.
[Конкурентна віктимність та її психологічні механізми]

59-67

Дворніченко Л. Л.
[Психологічні особливості креативності майбутніх психологів – консультантів]

67-75

Железнякова Ю. В.
[Адиктивна поведінка як наслідок суб’єктивного почуття самотності молодших підлітків]

75-83

Карпенко А. П.
[Феномен автентичності особистості працівників інженерно-технічних спеціальностей]

83-92

Кім О. В.
[Подолання травмуючих подій у дітей]

92-100

Кіреєва З. О., Мазурик В. М.
[Особливості проектування життєвого шляху жінками]

100-107

Кіреєва З. О., Швайкін С. А.
[Особливості психологічного благополуччя у індивідів з порушенням сердцево-судинної системи]

108-118

Ковальчук А. А.
[Феномен адаптованості як предмет наукового аналізу]]

118-128

Круцюк О. В.
[Явище волонтерської діяльності в контексті наук людинознавства: підходи, концепції, теорії, моделі]

128-139

Labezna L. P.
[Substantive procedural bases for the implementation of the program for the formation of adaptive coping strategies for student youth]

139-144

Лосієвська О. Г.
[Теоретичні засади створення корекційно-розвивальної програми коммуникативних компетенцій професіоналізму у майбутніх фахівців гуманітарного профілю]

145-153

Маслов М. Н.
[Об аутодеструктивных явлениях, механизмах, причинах и последствиях проявления деструктивной агрессии в актуальном социальном пространстве]

153-162

Мітічкіна О. О.
[Проблема кризи ідентичності у студентів та практика психологічної допомоги щодо її подолання]

163-173

Мітічкіна О. О., Кочубєй І. В.
[Основні напрямки дослідження професійного самовизначення у сучасній психології]

173-180

Мітічкіна О. О., Нікіфоров Н. В.
[Соціально-психологічні проблеми професійного самовизначення особистості]

181-189

Мітічкіна О. О., Перепелиця О. А.
[Соціально-психологічні чинники підліткової агресивності]

189-198

Myhaylyshyn U. B., Zavatskyi V. Yu.
[Analysis of modern approaches to the formation of the organizational culture of applicants for higher education]

198-206

Новицкая Л. В., Завацкая Н. Е.
[Социально-психологические аспекты проблемы адаптации личности зрелого возраста в кризисные периоды жизни]

206-213


Ovsyannikov M. V.
[Analysis of approaches to the structure of self – consciousness in modern psychology]

214-220

Piletska L. S., Zavatskyi Yu. A., Zhurba A. N.
[Psychological resources of social and professional mobile identity through the prism of copy-behavior of the person]

220-229

Позднякова Е. А.
[Кризис среднего возраста: анализ субъективных переживаний и стратегии преодоления]

229-238

Сеник О. М., Мандзик Т. М., Різник Р. М.
[Дослідження динаміки часової перспективи студентської молоді (на прикладі студентів м. Львова)]

238-246

Tkacz Т.V., Androsovych K.A.
[Psychospołeczny aspekt czasu w źyciu człowieka]

246-252

Тоба М. В., Жигаренко І. Є., Боярин Л. В.
[До вивчення проблеми соціально-психологічної адаптації особистості у науковій літературі]

252-261

Траверсе Т. М.
[Психологічні аспекти конфлікту як виду політичного протистояння]

262-269

Fedorov A. Yu.
[Socially-psychological features of organizational culture of managers of educational institutions]

269-275

Чепрасова Э. М.
[Психологические особенности реализации духовных ценностей у лиц с различным уровнем субъективного благополучия]

276-285

Черних Л. А.
[Соціальна адаптація дітей дошкільного віку з порушенням зору]

285-295

Черних-Лупан К. О.
[Особливості емоційно-вольової сфери дітей після перенесення тяжких соматичних захворювань]

295-302

Chubova I. I.
[Conceptual foundations of the program for the formation of individual styles in managerial activities of managers-еducators]

303-311

Shilovа О. І., Donets O. I.
[Socio-psychological factors of the motivational activity of the individual and the formation of a social stereotype in her professional activities]

309-318

Шорохов А. Г., Шорохова О. И.
[Исследование проблем психического и психологического здоровья в психологии]

318-327

Шocтя I. В.
[Сoцiaльнo-психoлoгiчнi oсoбливoстi рoзвитку кoмпетентнoстi у прoфесiйнoму спiлкувaннi]

327-335