Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2015, №1(36)

Зміст

Zavatska N. E.
[Theoretical and methodological aspects of the development problems of socio-psychological competence of the individual in the process of rehabilitation]

6-12

Шугурова Т. Л.
[Типи дозвіллєвої діяльності та їх зв'язок з соціально-психологічною компетентністю студентської молоді: факторний аналіз]

12-19

Баклицький І. О., Слободяник В. І.
[Вивчення проявів психічної дезадаптації курсантів навчальних закладів ДСНС України]

19-24

Балика Є. С.
[Взаємозв’язок задоволеності шлюбом з фактором рівня домагань]

24-29

Богучарова О. І.
[Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства як нової наукової моделі]

29-35

Борозенцева Т. В.
[Вплив ієрархії цілей і цінностей на механізм формування корпоративної культури громадської організації в умовах сучасного соціуму]

35-42

Бохонкова Ю. О.
[Вплив особистісних особливостей жінки на міжособистісні взаємини в трудовому колективі]

42-47

Боярин Л. В.
[Методики та специфіка процедури емпіричного дослідження психологічних особливостей соціально дезадаптованої поведінки підлітків із дистантних сімей]

47-54

Варягіна А. А.
[Психологічні чинники громадської участі особистості]

54-65

Ващенко І. В.
[Концепт «моральна свідомість» в різних етносах: психологічний аспект]

65-75

Вірна Ж. П., Коширець В. В.
[Формування особистісного простору: оцінка, тенденції і закономірності]

75-94

Гошовська Д. Т., Гошовський Я. О.
[Поведінкові стратегії депривованої дитини в контексті втраченого родиногенезу]

94-101

Гошовська О. Я.
[Психозахисне самоприйняття особистості: базові постулати]

101-108

Грицюк І. М.
[Арт-терапевтичні техніки в роботі з дітьми молодшого шкільного віку в умовах тренінгу]

109-114

Гуржий О. В.
[Емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників адаптаційних розладів у дітей дошкільного віку]]

114-121

Гусєв А. І.
[Окремі психологічні аспекти впровадження медіаційних технологій у роботу з «латентними правопорушеннями» у шкільному середовищі]

121-128

Єрмаш Н. М.
[Соціально-психологічні підходи до формування лідерських якостей у керівників місцевих органів виконавчої влади]

128-136

Zhyharenko I. Ye.
[The influence of individually typological characteristics of prisoners on the process of adaptation to conditions of social isolation]

137-146

Завацький В. Ю.
[Теоретико-методологічні підходи до механізмів формування невротичних розладів та їх корекції]

146-154

Zavatsky Yu. A.
[Psychological problems of subjective well-being of a married couple]

154-160

Задорожна О. М.
[Інноваційні підходи щодо організації взаємодії між закладами середньої та вищої освіти]

160-167

Камінська О. В.
[Апробація програми корекції залежності від комп’ютерних онлайн-ігор]

168-173

Камплицкая О. В., Овсянников М. В.
[Взаимосвязь соматических и психических процессов у больных бронхиальной астмой]

174-181

Карамушка Т. В.
[Професійна кар’єра особистості: сутність, основні види та функції]

181-190

Коваленко А. Б.
[Проблема розуміння в працях українських психологів]

190-199


Козицька І. В.
[Теоретичний аналіз конфлікту в житті особистості через призму антиномічності її буття]

199-204

Кривопишина О. А., Балебрух Ю. Б.
[Порівняльний аналіз методів подолання та профілактики буллінгу (на прикладі шкільного середовища зарубіжних країн та України)]

204-212

Кузікова С. Б., Федорова Є. В.
[Психологічні умови та технології формування суб’єкта саморозвитку в онтогенезі: концептуалізація проблеми]

212-221

Лазорко О. В.
[Професійна безпека особистості в особливих умовах діяльності: теоретична експлікація проблеми]

221-235

Лапшова Н. С.
[Теоретичні засади дослідження соціального статусу особистості]

235-243

Літвінова О. В.
[Дослідження родинної історії як метод наративної психології]

243-250

Мацюк В. С.
[Емоційні деструкції у військовослужбовців строкової служби: міф чи реальність]

250-258

Микитюк Г. Ю.
[Психологічні особливості феномену лідерства: історичний аспект]

259-269

Мітічкіна О. О.
[Визначення рівнів розвитку організаційної культури у студентів вищого навчального закладу]

269-275

Михайлишин У. Б.
[Прояви професійної деформації працівників міліції]

275-286

Нагайцева І. Д.
[Конфлікт як фактор розвитку персоналу в організації]

286-293

Никоненко Л. В.
[Психологічний аналіз проявів політико-правової соціалізації сучасного українського студентства]

293-301

Овсянников М. В.
[Типы приемов психоактивных веществ и варианты развития аддикций у больных шизофренией]

301-308

Пілецька Л. С.
[Структурно-функціональна модель професійної мобільності особистості]

308-314

Провоторова Н. В.
[Комунікативна культура соціального працівника як чинник його професійної компетентності]

314-322

Продан О. О.
[Аналіз структури самоусвідомлення особистості в процесі пізнання своїх психологічних характеристик]

322-331

Пустовалов І. В.
[Роль сімї повторного шлюбу у розвитку ціннісно-смислової сфери підлітків]

331-340

Ружицька М. С.
[Особливості індивідуально-типологічних і особистісних властивостей осіб похилого віку]

340-350

Сербін Ю. В.
[Вплив конфліктів на навчальну мотивацію студентської молоді]

350-355

Сірко Р. І.
[Проблема професійної підготовки психологів до екстремальної діяльності у вищих навчальних закладах]

356-361

Соловьев О. В.
[Человеческая психика в «просвете» социальной неопределенности (или о неновизне в новизне)]

362-367

Ставицький О. О.
[Оцінка студентами відносин близьких людей з інвалідизованими]

368-373

Терещенко А. М.
[Вікові особливості життєстійкості та оптимізму особистості]

373-379

Тоба М. В.
[Діалоговий формат взаємодії в новому лінгвістично-культурному просторі]

379-385

Щербакова О. О.
[Психологічна характеристика академічно здібних учнів в умовах меритократичної освіти]

385-393

Ягіяєв І. І.
[Особливості психологічного благополуччя у самопроголошених атеїстів: значення натуралістичних вірувань]

393-399

Яремчук В. В.
[Вплив різних моделей сім’ї на девіантну поведінку в підлітковому віці]

400-407

Тригуб Г. В.
[Сучасна нейролінгвістика у вивченні проблеми критичного віку під час оволодіння іноземної мови]

407-413