Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2014, №1(34)

Зміст

Завацька Н. Є.
[Сучасні підходи до формування освітнього простору особистосі в процесі її реадаптації]

6-11

Алёшичева А. В.
[Характеристика корреляционных взаимосвязей между разноуровневыми факторами, влияющими на психическое здоровье личности]

11-20

Афанасенко Л. А.
[Валідизація та стандартизація опитувальника професійної самоідентифікації студента аграрного профілю]

21-27

Афоніна І. Ю.
[Статтєві та індивідуально-психологічні відмінності в стратегіях поведінки]

27-33

Басюк О. В.
[Мотиваційно-комунікативна модель спотворення інформації для здобуття соціального схвалення в юнацькому віці]

33-40

Блинова О. Є.
[Роль стереотипів у побудові стратегії поведінки майбутнього фахівця]

40-46

Блискун О. О.
[Систематизований аналіз теорій та моделей агресії (частина 2)]

46-60

Борисюк А. С.
[Дослідження взаємозв’язку перфекціонізму та професійної ідентифікації студентської молоді]

61-68

Борозенцева Т. В.
[Порівняльний аналіз соціально- психологічних умов формування корпоративної культури громадських організацій представників малого та середнього бізнесу]

68-74

Bohanova L. V.
[Socio-psychological determinants of anxiety symptoms of preschool children]

74-83

Бохонкова Ю. О.
[Особистісні ресурси адаптаційних стратегій поведінки людини в ситуації життєвих змін]

83-90

Бочелюк В. В.
[Характеристика критеріїв готовності майбутніх психологів до профілактики віктимної поведінки підлітків]

91-98

Боярин Л. В.
[Аналіз психотерапевтичної практики деяких вітчизняних та зарубіжних науковців щодо соціально-психологічної дезадаптації]

97-103

Бриль М. М.
[Соціально-психологічні чинники адаптивних стратегій поведінки та формування ідеальних образів у студентської молоді]

103-111

Васюк А. А.
[Особливості становлення комунікативної культури майбутнього правоохоронця в умовах вищого навчального закладу системи МВС]]

111-117

Вознюк А. В.
[Психолого-організаційні особливості управління педагоігчними працівниками в освітніх округах]

117-123

Гарькавець Н. С.
[Принципи та основний зміст соціально-психологічної програми формування системи цінностей студентів в умовах ВНЗ]

123-131

Гарькавець С. О., Волченко Л. П.
[ Соціально-психологічні впливи та соціально-нормативна поведінка шкільної молоді]

131-139

Дворніченко Л. Л.
[Професійна орієнтація у стратегіях модернізаційного прориву українського суспільства]

139-144

Додонова О. А.
[Методичні основи щодо визначення соціально-психологічних чинників мотиваційної активності студентської молоді]

144-153

Дріга Т. Г.
[Особливості соціально-психологічної адаптації студентів в умовах оптимізації системи освітнього середовища]

154-161

Загной Т. В.
[Аналіз підходів до особливостей ефективності професійного навчання студентів-спортсменів]

161-168

Задорожна О. М.
[Психолого-педагогічні аспекти управління освітніми технологіями]

168-175

Зозуль Т. В.
[Особливості взаємодії у подружніх парах із суттєвою різницею у віці]

175-179

Камінська О. В.
[Результати емпіричного дослідження різних видів інтернет-залежності]

180-186


Карамушка Т. В.
[Роль кар’єрних орієнтацій у здійсненні професійної кар’єри аспірантів]

186-196

Карамушка Л. М., Шевченко А. М.
[Організаційний розвиток як детермінанта розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів]

196-206

Левченко А. А.
[Готовность к материнству как психологический Феномен]

206-213

Левченко В. В., Левченко О. О.
[Філософсько-психологічні аспекти дослідження екологічного мислення]

213-219

Літвінова О. В.
[Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії в багатопоколінній родині]

219-227

Лосієвська О. Г.
[Вплив комунікативних компетенцій професіоналізму на культуру спілкування майбутніх фахівців гуманітарного профілю]

227-234

Мечетний А. Ю.
[Оптимізація процесу оволодіння шахтарями ефективними копінг-стратегіями у професійній діяльності]

234-242

Микитюк Н. М.
[Процес формування ціннісніх орієнтацій майбутніх фахівців гуманітарної сфери у молодіжній спільноті]

241-247

Михайлишин У. Б.
[Емоційний стан як системоутворюючий чинник поведінки неповнолітнього делінквента]

247-254

Мітічкіна О. О.
[Принципи побудови програми формування організаційної культури у студентів вищих навчальних закладів]

254-259

Молдованова А. О.
[Роль самооцінки у професійному становленні педагога]

265-273

Павленко Н. А.
[Психологічні особливості реалізації функції планування в управлінні вищим навчальним закладом]

273-279

Панов М. С.
[Психолого-педагогічний аналіз реального стану і змісту правової культури підлітків з вадами зору]

279-299

Пащенко С. Ю.
[Діагностика професійної ідентичності і глобалізаційного потенціалу педагога ВНЗ: опитувальник GLOBIDMAR]

299-308

Підбуцька Н. В.
[Структура та динаміка ціннісних орієнтацій протягом професіоналізації інженера]

308-314

Piletska L. S.
[Psychological resources of a professionally mobile Identity]

315-323

Провоторова Н. В.
[Теоретико-методологічний аналіз дослідження перфекціонізму у сучасній науці]

323-329

Просяннікова Т. Ф.
[Умови і принципи оптимізації системи реадаптації особистості]

330-338

Пчельникова Е. И.
[Исследование социально-психологических особенностей страха смерти у работников учреждений здравоохранения]

339-343

Sidorenko А. V.
[Factors determining the students’ readiness for family life]

343-350

Чайкіна С. В.
[Аналіз підходів до структури самосвідомості у сучасній психології]

350-356

Черенщикова Д. В.
[Вивчення суб’єктно-ціннісного аспекту педагогічного спілкування у ВНЗ]

356-364

Черних Л. А.
[Особливості професійного самовизначення старших підлітків]

363-368

Чернікова А. О.
[Особливості прояву егоцентризму в юнацькій дружбі]

369-376

Чорней М. П.
[Чинники сприймання та розпізнавання українцями облич представників віддалених етнічних груп]

376-384

Чхаідзе А. О.
[Взаємозв’язок особистісної зрілості з мотивацією створення шлюбу та життєвими цінностями особистості]

384-391

Shuhurova Т. L.
[The ‘optimizing leisure activity as a psychological factor of students’ socialization’ training program: assessing results]

384-391

Горецька О. В., Краєва О. А.
[Дослідження компонентів особистісної, соціальної та фізичної ідентичності підлітків на етапі перебігу кризи]

391-399

Береза А. О.
[Соціально-психологічні особливості суб'єктивного благополуччя особистості]

399-406

Тоба М. В.
[Психосемантичні методи як інструментарій вивчення соціально-психологічних особливостей норм в студентських групах]

407-414