ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБІРНИК


Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)Збірник має наступний DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654

Збірник включено до друкованих періодичних видань у Категорію "В" Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 р.).

З № 2(55) 2021 р. назву збірника було змінено на "Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи" Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю 053 Психологія (з 2020 р.). У науковому виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата психологічних наук (доктора філософії, доктора наук з психології). Наказ МОН України від 29.06.2021 № 735 (Додаток 3)

Збірник наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології» Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України (ISSN 2219-2654) включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі «Психологічні науки» (наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016 р.), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з психології.

Програмні цілі та тематична спрямованість збірника: поглиблене висвітлення методологічних та прикладних проблем соціальної психології, психології особистості, психології міжособистісних відносин, вікової, педагогічної та клінічної психології, психології спілкування; розповсюдження результатів досліджень в практику освіти та виробництва, надання інформаційної підтримки аспірантам, докторантам і молодим вченим.

Основна цільова аудиторія журналу – провідні вчені, академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Періодичність видання – три рази на рік. Видання є багатомним.

Збірник має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська та англійська.

До складу редакційної колегії збірника входять вчені в галузі психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України та інших наукових установ України і країн Європейського Союзу.

У збірнику розміщуються статті провідних вітчизняних та зарубіжних учених, наукових співробітників, аспірантів, докторантів. Матеріали добираються за умов наукової та соціальної актуальності, новизни, теоретичної та практичної значущості, з дотриманням їх відповідності змісту та оформленням згідно вимог ДАК МОН України.

Статті збірника підлягають обовʼязковому зовнішньому та внутрішньому рецензуванню редколегією.

Тираж збірника 300 прим. Збірник видається видавництвом Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з повним дотриманням вимог до оформлення періодичного видання згідно з державним стандартом.

Належна кількість примірників видання надсилається у фонди бібліотек України за затвердженим Наказом МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. (підпункт 2.7 пункту 2 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України).

Збірник прийнято на депозитарне зберігання та представлення на порталі наукової періодики України Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського.

Збірник «Теоретичні і прикладні проблеми психології» індексується у таких базах даних:
• Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського;
• Google Scholar;
• Index Copernicus.

Збірник «Теоретичні і прикладні проблеми психології» має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації